Etický kódex Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

PREAMBULA
Základné ustanovenia

článok 1
Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti,zodpovednosti a profesionalizmu členov Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (ďalej iba NARKS) voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, a zároveň upravuje vzťahy medzi členmi
NARKS navzájom.

článok 2
Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskuto
čnil neprofesionálny krok člena NARKS, ktorý by svojou neprofesionalitou zmaril profesionálny a stavovský imidž každého ďalšieho člena NARKS aj NARKS ako celku.

článok 3
Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v NARKS. Len na základe tohoto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť NARKS. Akceptovanie etického kódexu by malo spĺňať nasledujúcich päť princípov:

KAPITOLA I
Princípy etického kódexu

1. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným
Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby osoby, členovia NARKS, zaoberajúce sa obchodom s nehnuteľnosťami boli informovaní o záležitostiach týkajúcich sa nehnuteľného majetku v rámci ich spoločnosti, štátu a národa a aby mohli aktívne prispievať k formovaniu verejného názoru a viesť rozpravu o týchto otázkach. Mali by byť vedení k tomu, aby boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne radiť svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má realitná kancelária zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií. Etický kódex ďalej požaduje, aby títo ľudia (makléri, majitelia realitných kancelárií) konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade
s dobrými mravmi, stanovami NARKS a platnými právnymi normami Slovenskej Republiky.

2. Povinnosť byť čestným
Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia
a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa
obchodovaním s nehnuteľnosťami sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý sú časný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby.

3. Povinnosť viesť si účty
Etický kódex vyžaduje, aby si osoby-realitné kancelárie viedli samostatný účet v prípade, ak preberajú do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (kúpnu cenu resp. jej časť.).

4. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností
Etický kódex požaduje, aby sa kolegovia-obchodníci s nehnuteľnosťami vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto spory by mohli prekážať profesii a zle ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli
v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). Ak osoba-realitná kancelária spolupracuje s inou osobou-realitnou kanceláriou, etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený dozornej rade NARKS (ako arbitráži) pred
podaním na príslušný súd.

5. Povinnosť podrobiť sa disciplíne NARKS
Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi členmi NARKS bol tento v prvom rade riešený dozornou radou NARKS. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť dozornej rade všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať. V prípade, ak sa člen NARKS odmietne podriadiť rozhodnutiu dozornej rady, môže táto podať návrh na vylúčenie v zmysle kapitoly III, článku 1, odst. 5d Stanov NARKS.

Text text